Kế hoạch tự đánh giá chất lương cơ sở giáo dục trường THCS Đông Hưng 1 năm 2014 -2015

Đăng lúc: Thứ tư - 08/04/2015 21:08 - Người đăng bài viết: Ban quản trị
 I. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI

1. Xem xét, kiểm tra, đánh giá theo Thông tư số 42/2012/TT- BGDĐT để xác định thực trạng chất lượng, hiệu quả giáo dục, nhân lực, cơ sở vật chất, từ đó thực hiện các biện pháp cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục và để cơ quan chức năng đánh giá và công nhận trường đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.

2. Phạm vi tự đánh giá là toàn bộ các hoạt động của trường từ năm học 2010-2011 đến năm học 2013- 2014 theo các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục do Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành.

3. Yêu cầu
a) Khách quan trung thực;
b) Công khai minh bạch;
c) Sau khi tự đánh giá, mỗi thành viên trong nhà trường có kế hoạch nâng cao chất lượng giáo dục.
II. NỘI DUNG
          1. Phân công hội đồng tự đánh giá
          a/ Hội đồng tự đánh giá
TT Họ và Tên Chức vụ Nhiệm vụ
1 Võ Văn Dương Hiệu Trưởng trường Chủ tịch hội đồng
2 Nguyễn Thị Thu Hằng Phó Hiệu trưởng trường Phó Chủ tịch hội đồng
3 Nguyễn Thị Mẫn Thư ký trường Thư ký hội đồng
4 Nguyễn Hùng Kha Tổ trưởng tổ văn phòng Thành viên
5 Hồ Thị Nhàn Tổ trưởng tổ xã hội Thành viên
6 Nguyễn Minh Quang Tổ trưởng tổ tự nhiên Thành viên
7 Đỗ Thị Ngọc Hoa Tổ trưởng tổ T.Anh,Âm nhạc,M.Thuật,T.Dục Thành viên
8 Nguyễn Ngọc Minh Trâm Bí thư chi đoàn trường Thành viên
9 Mai Thế Giới Chủ tịch công đoàn Thành viên
10 Nguyễn Ngọc Tuyền Tổng phụ trách đội Thành viên
          b/ Nhóm thư ký
TT Họ và Tên Chức vụ Nhiệm vụ
1 Nguyễn Thị Mẫn Thu ký Hội đồng tự đánh giá. Nhóm trưởng, xây dựng Cơ sở dữ liệu, viết bao cáo tự đánh giá
2 Nguyễn Ngọc Minh Trâm Giáo viên Bảo quản các loại hồ sơ của Hội đồng TĐG
3 Nguyễn Duy Thanh Giáo viên Tổng hợp danh mục mã minh chứng; tổng hợp kết quả tự đánh giá.
          c/ Nhóm công tác
TT Họ và Tên Chức vụ Nhiệm vụ
1 Nguyễn Hùng Kha Thành viên Hội đồng tự đánh giá. Nhóm trưởng nhóm 1 Thu thập thông tin, minh chứng thực hiện các phiếu đánh giá tiêu chí của tiêu chuẩn 1,2
2 Trương Thị Nương Giáo viên, thành viên của nhóm 1 Thu thập thông tin, minh chứng thực hiện các phiếu đánh giá tiêu chí của tiêu chuẩn 1,2
3 Đỗ Thị Ngọc Hoa Thành viên Hội đồng tự đánh giá. Thành viên nhóm 1 Thu thập thông tin, minh chứng thực hiện các phiếu đánh giá tiêu chí của tiêu chuẩn 1,2
4 Hồ Thị Nhàn Thành viên Hội đồng tự đánh giá. Thành viên nhóm 1 Thu thập thông tin, minh chứng thực hiện các phiếu đánh giá tiêu chí của tiêu chuẩn 1,2
5 Dương Hoàng Tân Giáo viên, thành viên nhóm 1 Thu thập thông tin, minh chứng thực hiện các phiếu đánh giá tiêu chí của tiêu chuẩn 1,2
6 Bình Lệ Hoa Giáo viên, thành viên nhóm 1 Thu thập thông tin, minh chứng thực hiện các phiếu đánh giá tiêu chí của tiêu chuẩn 1,2
7 Nguyễn Minh Anh Giáo viên, thành viên nhóm 1 Thu thập thông tin, minh chứng thực hiện các phiếu đánh giá tiêu chí của tiêu chuẩn 1,2
8 Hồ Thị Nhàn Thành viên Hội đồng tự đánh giá. Nhóm trưởng nhóm 2 Thu thập thông tin, minh chứng thực hiện các phiếu đánh giá tiêu chí của tiêu chuẩn 3,4
9 Đặng Thanh Ngà Giáo viên, thành viên nhóm 2 Thu thập thông tin, minh chứng thực hiện các phiếu đánh giá tiêu chí của tiêu chuẩn 3,4
10 Nguyễn Hữu Đức Giáo viên, thành viên nhóm 2 Thu thập thông tin, minh chứng thực hiện các phiếu đánh giá tiêu chí của tiêu chuẩn 3,4
11 Ngô Văn Cẩn Giáo viên, thành viên nhóm 2 Thu thập thông tin, minh chứng thực hiện các phiếu đánh giá tiêu chí của tiêu chuẩn 3,4
12 Cao Quốc Thanh Giáo viên, thành viên nhóm 2 Thu thập thông tin, minh chứng thực hiện các phiếu đánh giá tiêu chí của tiêu chuẩn 3,4
13 Mai Thế Giới Thành viên Hội đồng tự đánh giá. Nhóm trưởng nhóm 3 Thu thập thông tin, minh chứng thực hiện các phiếu đánh giá tiêu chí của tiêu chuẩn 5
14 Nguyễn Ngọc Tuyền Thành viên Hội đồng tự đánh giá. Thành viên nhóm 3 Thu thập thông tin, minh chứng thực hiện các phiếu đánh giá tiêu chí của tiêu chuẩn 5
15 Võ Thị Mỹ Chiếu Giáo viên, thành viên nhóm 3 Thu thập thông tin, minh chứng thực hiện các phiếu đánh giá tiêu chí của tiêu chuẩn 5
16 Nguyễn Thị  Hồng Gấm Giáo viên, thành viên nhóm 3 Thu thập thông tin, minh chứng thực hiện các phiếu đánh giá tiêu chí của tiêu chuẩn 5
17 Bùi Văn Kính Giáo viên, thành viên nhóm 3 Thu thập thông tin, minh chứng thực hiện các phiếu đánh giá tiêu chí của tiêu chuẩn 5
18 Nguyễn Minh Quang Thành viên Hội đồng tự đánh giá. Thành viên nhóm 3 Thu thập thông tin, minh chứng thực hiện các phiếu đánh giá tiêu chí của tiêu chuẩn 5
          2. Tập huấn nghiệp vụ tự đánh giá
          a/ Thời gian: 13 giờ ngày 22/9/2014
          b/ Thành phần: Tất cả các thành viên trong nhà trường; đặc biệt là các thành viên của Hội đồng tự đánh giá, Nhóm thư ký, nhóm công tác.
          c/ Nội dung: Triển khai Thông tư số 42/2012/TT - BGDĐT; Công văn số 8789/BGDĐT - KTKĐCLGD, Kế hoạch của Phòng Giáo dục và Đào tạo An Minh; của trường để tiến hành tự đánh giá.
          3. Dự kiến nguồn lực và thời điểm cần huy động
            ( Có bảng phụ lục kèm theo)
          5/ Thời gian thực hiện
Thời gian Hoạt động
Tuần 1
Từ ngày 22/9/2014 đến 27/9/2014
- Họp hội đồng tự đánh giá (TĐG), thông qua kế hoạch TĐG, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên
- Tổ chức tập huấn nghiệp vụ TĐG cho Hội đồng tự đánh giá và cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường.
- Phổ biến kế hoạch TĐG đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường.
Tuần 2-3-4
Từ ngày 29/9/2014 đến 18/10/2014
- Chuẩn bị đề cương báo cáo TĐG
- Nhóm hoặc cá nhân thu thập thông tin minh chứng của từng tiêu chí theo sự phân công của chủ tịch hội đồng.
- Mã hoá các minh chứng thu được.
- Viết các phiếu đánh giá tiêu chí
Tuần 5
Từ ngày 20/10/2014 đến 25/10/2014
- Họp đồng tự đánh giá:
- Thảo luận về những vấn đề nảy sinh từ các minh chứng thu được cà xác định những minh chứng cần thu thập bổ sung.
- Cá nhân hoặc nhóm công tác bao cáo nội dung của từng phiếu đánh giá tiêu chí với hội đồng TĐG
Tuần 6
Từ ngày 27/10/2014 đến 01/11/2014
- Chỉnh sửa, bổ sung các nội dung của phiếu đánh giá tiêu chí
- Thu thập, xử lý minh chính bổ sung
- Thông đề cương chi tiết báo cáo TĐG
Tuần 7 - 8
Từ ngày 03/11/2014 đến 15/11/2014
- Dự thảo báo cáo TĐG
- Kiểm tra lại minh chứng được sử dụng trong báo cáo TĐG
Tuần 9 – 10
Từ ngày 17/11/2014 đến 29/11/2014
- Họp hội đồng TĐG thông qua báo cáo TĐG đã sửa chữa
- Công bố dự thảo báo cáo TĐG trong nội bộ trường và thu thập thông các ý kiến đóng gop
Tuần 11 – 12
Từ ngày 01/12/2014 đến 12/12/2014
- Xử lý các ý kiến đóng góp và hoàn thiện báo cáo TĐG
- Công bố báo cáo TĐG đã hoàn thiện trong nội bộ trường
Tuần 13
Từ ngày 15/12/2014 đến 22/12/2014
- Nộp báo cáo TĐG
- Công bố rộng rãi báo cáo TĐG
         
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          - Hiệu trưởng quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá;
            - Chủ tịch Hội đồng tự đánh giá thành lập Nhóm thư ký, Nhóm công tác;
          - Tham mưu xây dựng kế hoạch  kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD), hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các tập thể, cá nhân thực hiện công tác KĐCLGD, thực hiện các hợp đồng tổ chức hoạt động kiểm định chất lượng.
          - Tiếp nhận, kiểm tra, bảo quản hồ sơ các thông tin minh chứng.
          - Tổng hợp, báo cáo lãnh đạo trường, UBND xã, Phòng GD& ĐT về các hoạt động, kết quả liên quan đến công tác KĐCLGD.
          - Thự hiện quy trình tự đánh giá.
          - Thực hiện các kế hoạch cải tiến chất lượng đã đề ra trong báo cáo tự đánh giá và các kiến nghị của đoàn đánh giá ngoài, đoàn đánh giá lại.
          - Chuẩn bị các điều kiện để phục vụ đoàn đánh giá ngoài và đoàn đánh giá lại.
          - Bảo vệ và phát huy kết quả KĐCLGD đã được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục, không ngừng nâng cao và cải tiến chất lượng giáo dục./
Từ khóa:

thông tư, công văn, an minh

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Liên kết Website

+ Trường Mầm non:
+ Trường Tiểu học:
+ Trường Trung học cơ sở:
+ Trung Tâm học tập cộng đồng:

+ Liên kết Website Giáo dục & Đào tạo:
+ Liên kết Hệ thống Thư điện tử (Email):
+ Liên kết Chương trình quản lý trực tuyến:
+ Thư viện điện tử:

Thống kê trên website

  • Đang truy cập: 33
  • Hôm nay: 5742
  • Tháng hiện tại: 60685
  • Tổng lượt truy cập: 543627

Nhân sự Trường

Kế hoạch công tác

Văn bản chỉ đạo

Albums ảnh

Video clip

Tin nhắn nội bộ (BulkSMS)

Quản lý văn bản CloudOffice

Thống kê GDTH (EQMS)

Website Dự án VNEN

Website Dự án SEQAP

Website Bộ GDĐT

Website Sở GDĐT Kiên Giang

Website CĐGD An Minh

Hệ thống Email Bộ GDĐT

Hệ thống Email Sở GDĐT